Петиция

До:
Председателя на 40-то Народно събрание;
Председателя на парламентарната комисия по правните въпроси;
Председателя на парламентарната комисия по жалбите и петициите на гражданите;
Председателя на парламентарната комисия по европейските въпроси;
Омбудсмана на Република България;
Министъра на правосъдието на Република България;
Представителството на Европейската комисия в България

ПЕТИЦИЯ
В ПОДКРЕПА НА ИНКРИМИНАЦИЯ НА ПРОЯВИТЕ НА ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ КЪМ ЖИВОТНИ И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА БОЕВЕ С ЖИВОТНИ

Ние, долуподписаните граждани, изразяваме своето безпокойство и нетърпимост към зачестилите случаи на драстично и дори показно насилие над животни, което завършва с тяхната болезнена и мъчителна смърт.
Свидетели сме на безнаказани прояви на ужасяваща преднамерена жестокост към животните както в собственото си ежедневие, така и посредством информацията, публикувана в медиите или в електронното пространство.

Със съжаление трябва да заявим, че макар и много от случаите на неправомерно и жестоко умъртвяване на животни чрез пребиване до смърт, застрелване, заколване, отравяне, както и употребата на животни в незаконни смъртоносни борби и състезания да са станали широко обществено достояние, те не намират адекватна реакция от страна на отговорните контролни и изпълнителни органи в България. Въпреки че често извършителите на тези противозаконни деяния са известни или дори сами популяризират действията си, малцина от тях са понесли наказания.

Считаме, че главната причина за широко разпространените прояви на безчовечна жестокост към животните, които водят до тяхната смърт или трайно осакатяване, е липсата на адекватна законова санкция за нарушителите. Действащото българско законодателство предвижда единствено административно наказание - глоба - за лицата, които незаконно умъртвяват животни по особено жесток начин или ги използват в боеве. Глобата трудно ще възпре нарушителите, тъй като процедурата по нейното налагане е тежка, а дължимите суми се събират трудно. Глобите за  боеве с животни например, са нищожни в сравнение с печалбите от този незаконен бизнес, което позволява на организаторите и участниците да заплащат еднократно малки суми за нарушенията си и да продължат почти необезпокоявани кървавия си бизнес.
Твърдо сме убедени, че за да бъде постигнато реално намаляване на проявите на особена жестокост към животните и тяхната ефективна превенция, е необходимо да бъде въведено наказание, чиято тежест да отговаря на тежестта на нарушението.

Драстичното и демонстративно насилие над животни е доказано отклоняващо се поведение, извършвано от отделни лица, скъсали връзка с моралните норми и чиито действия носят риск в бъдеще за самите нас.
НИЕ СЧИТАМЕ, че тяхното поведение трябва да бъде наказано преди да бъде насочено към много по-тежък вид престъпление срещу човека. Жестокостта към животни е ОБЩЕСТВЕНООПАСЕН АКТ СРЕЩУ МОРАЛА И СИГУРНОСТТА.

НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА НАКАЗАНИЕ ЗА  ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ НАД ЖИВОТНИ И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА БОЕВЕ С ЖИВОТНИ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ българските законодатели да последват примера на всички държави-членки на Европейския съюз и да обявят проявите на особена жестокост към животни и организирането на боеве с животни за престъпление, наказвано с нужната тежест - пробация (полагане на обществено полезен труд) или лишаване от свобода до 1 година за извършителите.


Подробно разяснение какво се смята за особена жестокост и какво не влиза в това понятие вижте на страница FAQ:
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

По смисъла на Закона за защита на животните за особена жестокост се смятат:

1. умишленото причиняване на смърт на животни;
2. умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;
3. организирането на боеве с животни;
4. стрелбата по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни.

(не се смятат за особена жестокост деяния, извършени в условия на крайна необходимост, лов и др. особени случаи.)

Според действащото законодателство особената жестокост към животните се счита за административно нарушение и се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Предложенията на природозащитните организации за изменение на Наказателния кодекс на Република България включват следните текстове:

Чл. 350б. Който изостави домашно животно или отглежда животни при условия, които им причиняват болка, страдание, трайно увреждане или смърт, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до една година или пробация и глоба до 3000 лв.

Чл. 350в. Който извърши евтаназия в нарушение на закон, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до една година или пробация и глоба до 3000 лв.

Чл. 350г. Който умъртви животно по начин, който представлява опасност за живота и здравето на хора или на други животни, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация, както и с глоба до 3000 лв. (предлагаме глобите да са по-високи и да се променят и уеднаквят и в ЗВД и ЗЗЖ)

Чл.350д. Който умишлено умъртви животно с особена жестокост чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на животно; одиране, разчленяване или изкормване преди умъртвяването; хвърляне в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни средства; чрез отрова или инжектиране на вещества, или по друг особено жесток начин, който предизвиква мъчителна и болезнена смърт, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация, както и глоба от 2000 до 3000 лв. (предлагаме глобите да са по-високи и да се променят и уеднаквят и в ЗВД и ЗЗЖ)

Чл. 350е. (1) Който организира боеве с животни или предоставя животни за боеве или за незаконни състезания, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация , както и с глоба до 3000 лв.
(2) Наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация и глоба до 6000 лв., ако действията по ал. 1:
1. се осъществяват в присъствието на малолетни, непълнолетни или въоръжени лица;
2. се организират с помощта на видео или други материали, показващи сцени с минали боеве, или се заснемат.

Забележка: Необходимо е да се направят и съответните промени в ЗЗЖ и ЗВД, за да не се дублира административна с наказателна отговорност. 

Забележка: По възможност глобите да са по-високи, особено за боевете, защото там печалбите са огромни - в Италия, например, глобата за боеве е до 150 000 евро, в САЩ е до 250 000 долара.

 Петицията във формат *.doc