ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

По време на първия етап от нашата кампания често ни бяха задавани въпроси, които показват неяснота относно конкретната й цел: инкриминация на особената жестокост към животните и организираните боеве с животни.
Ето техните отговори:

1. Какво е "особена жестокост" и какво точно трябва да се обяви за престъпление?
Особена жестокост е понятие, което е юридически дефинирано, а не просто литературен израз.
С прости думи за особена жестокост се смятат: умишленото и протвозаконно убиване и осакатяване на животни, организирането на боеве с животни, стрелбата по животни.
Убиването на животно не се смята за особена жестокост ако е неволно (например ПТП) и в още някои случаи, но само ако не се причинява излишно страдание и болка на животното. (например: убиване на агресивни и болни животни, животни, отглеждани за храна, лов и риболов, самозащита). За повече подробности и извадки от действащото законодателство вижте края на страницата.

2. Организирате подписка срещу насилието над животни, а защо не срещу насилието над хора?
Целта на нашата подписка е особената жестокост към животните да се обяви за престъпление в НК като превенция на насилието над хора. Насилието над хора винаги е било престъпление в НК.
Толкова много хора питат "А кога ще се инкриминира особената жестокост към хората?!", че сме разтревожени не на шега. Наистина ли българите не знаят, че да убиваш, осакатяваш и малтретираш хора е престъпление?!

3. Това ли е най-големият проблем? Какво сте се загрижили за животните докато има страдащи хора?
Не, това не е най-големият проблем на България. Но насилието над животни е признак, че обществото ни е болно. Жестокостта към животните няма да намали човешкото страдание, напротив - ще възпитава у децата ни безчувственост, неуважение и присмех към законите. Именно в държавите, където издевателството над животно не се счита за престъпление, животът и благополучието на хората се ценят най-малко.

4. Нима искате в затвора да влезе всеки, който си заколи прасето?
Умъртвяването на животно, предназначено за храна, не е противозаконно и не представлява особена жестокост към животното, когато се извършва по начин, недопускащ причиняване на излишно страдание и болка. Как да стане това и кои животни могат да се използват за храна е регламентирно в действащи нормативни актове.
По аналогичен начин е уреден въпросът с лова и риболова.
Няма да се обяви за престъпление и неволното умъртвяване на животно.
Ние искаме инкриминация само на умишлените и противозаконни издевателства над животни.

5. Градовете тънат в изпражнения на кучета, това не е ли насилие над хората?
Така е. Жестокостта към животните, обаче, няма да почисти градовете ни. Законови санкции за замърсяване от кучета съществуват, ние настояваме за контрол по тях. Нашето отношение по този въпрос вижте тук:
Кампания "ЧИСТ ГРАД ЗА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ КУЧЕТА"

6. Бездомните кучета хапят децата ни, а вие ги защитавате! Не е ли това върховно лицемерие?
Ние не искаме безстопанствени животни по улиците. По този проблем имаме следните съображения:
- Световната здравна организация (за хора, не за животни) отчита като неефективен и скъп методът изтребване за ограничаване на популацията. Никъде по света той не е дал резултат, а примери има много. В периода 1998-2004 г. в София са убити 65 000 кучета, за което са похарчени 3 млн. лв. без никакъв резултат. Популацията е останала стабилна.
- Инкриминацията на особената жестокост касае само убийствата без нужда. Тя няма да попречи агресивни и болни животни да бъдат отстранявани. Ако се докаже авторитетно, че масовото убийство на безстопанствени животни ще спаси децата ни и хората от бедствие, инкриминацията няма да попречи на такава мярка.

7. За помиярите ви пука, а за конете - тези благородни и добродушни животни, които някои пребиват от бой - защо сте безразлични към тях?
Да прочетем мотото на кампанията отново: ЖЕСТОКОСТТА КЪМ ЖИВОТНИТЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Признаването й за такова ще помогне и на конете и при случай на насилие над тях ще може да се вика полиция. Защото според нас те са животни, а според вас? На плаката ни има куче, защото е най-разпространеното животно и най-честа жертва на жестокост. Нашата кампания е за всички животни!


ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ КЪМ ЖИВОТНИТЕ - дефиниции

Особена жестокост към животните е понятие, което е юридически дефинирано, а не просто литературен израз. То е изяснено в чл. 10 ал. 2 от Закона за защита на животните, а в ал. 3 и 4 са изброени случаите, в които умишленото умъртвяване на животни не се смята за особена жестокост.

С прости думи за особена жестокост се смятат: умишленото убиване и осакатяване на животни, организирането на боеве с животни, стрелбата по животни.
Убиването на животно не се смята за особена жестокост в някои случаи, но само ако не се причинява излишно страдание и болка на животното:

Това са:

- лов и риболов;
- клане с цел превенция и ликвидиране на болести по животните;
- клане на селскостопански животни, отглеждани за добив на месо и суровини, ако това се извършва по най-    бърз и безболезнен начин след пълна загуба на съзнание и чувствителност;
- умъртвяване на неизлечимо болни животни;
- умъртвяване на животни за религиозни ритуали на регистрирани вероизповедания;
- самозащита при нападение на хора от животни;
- евтаназия  при приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;
- евтаназия на животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.

От всичко изброено става ясно, че нашата цел не е да се обявят за престъпления: неволно причинената смърт на животно (например при ПТП); отстраняването на опасни за живота и здравето на хората животни (например агресивни или заразно болни безстопанствени кучета); лов и риболов, хапване на свинско или пилешко или пък евтаназията на домашния любимец, ако той живее в болка и страдание.

Следват извадки от нормативните актове, дефиниращи понятието особена жестокост:

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (извадка)
В сила от 31.01.2008 г.

Чл. 10. (1) Забранява се проявата на особена жестокост към животните.
(2) За особена жестокост се смятат:
1. умишленото причиняване на смърт на животни;
2. умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;
3. организирането на боеве с животни;
4. стрелбата по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни.

(3) Не се смята за особена жестокост деянието по ал. 2, т. 4, когато се извършва при условията на
крайна необходимост или съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие.

(4) Не се смята за особена жестокост деянието по ал. 2, т. 1, когато се извършва съгласно разпоредбите на чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 1 и 3, чл. 160, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 179, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (извадка)
В сила от 02.05.2006 г.; Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г. 

Чл. 117. (1) При осъществяване на контрол по здравеопазването на животните НВМС прилага следните мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните:
10. диагностично клане;
11. санитарно клане;
12. дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;
.....
Чл. 159. (1) Клането на животни се извършва по най-бързия начин, след зашеметяване, което осигурява пълна загуба на съзнание и чувствителност за целия период на обезкръвяване.
(3) Допуска се клане на селскостопански животни:
1. които се отглеждат за добив на месо и суровини;
2. които са лекувани от незаразни болести, но лечението е безрезултатно или е стопански неизгодно;
3. за ликвидиране на заразни болести;
4. за религиозни ритуали на регистрирани вероизповедания.
.....
Чл. 160. (1) Умъртвяването на животни се извършва по начин, който не допуска причиняване на излишна болка и страдание.
(2) Умъртвяването на животни се допуска при:
1. ликвидиране на заразни болести;
2. дератизация;
3. нападение на хора от животно и самозащита;
4. практикуване на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча и на риболов по Закона за рибарството и аквакултурите.
.....
Чл. 179. (1) Евтаназия на животни се извършва от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ВМП.
(3) Евтаназия се допуска при:
1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;
2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;
3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;
4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.

Из Допълнителни разпоредби:

74. "Особена жестокост" към животните е:
а) умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на животно;
б) одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването;
в) хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни средства;
г) умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват мъчителна и болезнена смърт;
д) извършването на евтаназия в нарушение на този закон;
е) изоставянето на животни компаньони, неспособни за самостоятелно оцеляване.

Заб. В основата на нашата кампания са формулировките по ЗЗЖ, които обхващат проблема по-цялостно.